Bạn thiếu gì? 你缺什么?

Bạn thiếu gì? 你缺什么?

阅读

越南语大学主题词汇 TỪ VỰNG TIẾNG VIỆT CHỦ ĐỀ ĐẠI HỌC

越南语大学主题词汇 TỪ VỰNG TIẾNG VIỆT CHỦ ĐỀ ĐẠI HỌC

阅读

越南语关于性格的词汇 Từ vựng tiếng Việt chủ đề tính cách

越南语关于性格的词汇 Từ vựng tiếng Việt chủ đề tính cách

阅读

越南语爱情主题词汇

越南语爱情主题词汇

阅读

越南语中的一些场所名称

用越南语如何说场所名称,青娥老师来告诉你!

阅读

越南语疾病相关词汇

越南语疾病相关词汇

阅读

越南语汽车相关词汇

越南语汽车相关词汇

阅读

越南语船舶词汇

越南语船舶词汇

阅读

越南语月份词汇

快来学习如何说越南语的月份吧!

阅读

越南语常用词汇

越南语常用词汇

阅读
版权©跟青娥学越南语

备案号:滇ICP备2021005216号