Về 的用法

阅读:659

1、指出涉及的范围或方面。

例如:

Về mọi mặt ,chúng ta đã đạt những thành tích tốt.  

我们在各方面都取得了好成绩。

Họ đang nói về thời sự Miền Nam.   

他们正在谈论南方的形势。

Học thuyết về ngữ âm học .

语音学方面的学说

sức mạnh về tinh thần .

精神力量。

2.有时是指出导致出现某种情况的根源。

例如:

Bọn mật thám rất lo sợ về những hoạt động của chị. 

特务们由于她的活动而感到非常恐惧。

3.表示达到某个时间。

例如:

Về cuối năm hay có gió mùa Đông-bắc.

到了年末,常有东北季风。

Anh ấy cũng sốt về chiều. 

一到下午他就发烧。
版权©跟青娥学越南语

备案号:滇ICP备2022007690号-1